your location:HOME-About

Dean

Yi Wan

Associate Deans

Cundong Jia

Peng Yao

Qinghua Song

Hongtao Zhu

17923 Jingshi Road, School of Mechanical Engineering, Shandong University(Qianfo Campus), 250061
Tel: +86-531-88392239 | Fax: +86-531-88392058 | mech@sdu.edu.cn